snošljiv

snòšljiv prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji ima razumijevanja za drugoga; tolerantan, trpeljiv
ETIMOLOGIJA
vidi snositi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • snòšljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji ima razumijevanja za drugoga; trpeljiv, tolerantan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Serbo-Croatian phonology — Serbo Croatian is a South Slavic language with four very similar national standards. This article deals exclusively with the Eastern Herzegovinian Neo Shtokavian dialect, the basis for the official standard of Yugoslavia and its present day forms …   Wikipedia

  • ekùmenskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na svu naseljenu zemlju; sveopći [∼ problem] 2. {{001f}}koji predstavlja cjelinu kršćanskih crkava; opći, općenit [∼ koncil] 3. {{001f}}koji je prožet duhom ekumenizma, sklon dogovoru, sklon dijalogu; snošljiv,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesnòšljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji nema sposobnost da prihvati drugoga (ob. o vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj mržnji) [vjerski ∼; nacionalno ∼; klasno ∼]; netrpeljiv, netolerantan, opr. snošljiv, trpeljiv, tolerantan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅparlamentāran — nȅparlamentār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji nije zastupljen u parlamentu [∼na stranka] 2. {{001f}}koji ne poštuje pravila parlamentarnog ponašanja, koji nije snošljiv prema drugačijim mišljenjima, nije sklon dijalogu [∼na diskusija] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȁrlamentāran — pȁrlamentār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji je svojstven parlamentu, koji se zasniva na parlamentarizmu [∼na većina; ∼na debata; ∼na monarhija] 2. {{001f}}pren. koji je snošljiv u borbi mišljenja; koji je spreman saslušati i drugačije… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • popùstljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji je sklon popuštanju; pomirljiv, tolerantan, snošljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snòšljivo — pril. na snošljiv način; trpeljivo, tolerantno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snòšljivōst — ž osobina onoga koji je snošljiv; tolerancija, trpeljivost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • toleràntan — (tolerȁntan) (∅, prema komu/čemu) prid. 〈odr. tnī〉 koji se prema komu ili čemu odnosi pomirljivo, liberalno, bez krutosti i isključivosti; pomirljiv, snošljiv, trpeljiv [∼ roditelj] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.