SQLSTATE[HY000] [2013] Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 led


led

lȇd m <G lȅda, N mn lȅdovi>
DEFINICIJA
1. voda u čvrstom agregatnom stanju, smrznuta voda [led u kockama; okovan ledom; pokriven ledom]
2. tuča, krupa
FRAZEOLOGIJA
biti na ledu (o poslu) biti privremeno udaljen, izvan pogona, izgubiti povjerenje nadređenog;
led je krenuo pošlo je na bolje, događaju se promjene;
led ledeni ekspr. nešto vrlo hladno (vrijeme, piće);
led plavac led koji se na rijekama pokreće u proljeće;
navesti na tanak led lukavstvom dovesti koga u tešku situaciju;
probiti led savladati prve teškoće, započeti;
zapiši na led smatraj propalim, piši (kući) propalo
ONOMASTIKA
pr. (nadimačka ili etnici, moguće preklapanje s v. ledina): Lèdenčan (Osijek), Ledénko (350, Benkovac, S Dalmacija, Zagora), Lédić (400, Imotski, sred. Dalmacija, Slavonija)
top. (ob. u mikrohidronimiji kao ime vrela): Ledénac (Lika), Lȅdena kòsa (sred. Dalmacija), Ledènica, Ledènica vrȅlo (Lika), Ledènice (Ogulin), Ledènik (Šibenik, Karlovac), Ledènjača bȁbica (Knin) itd.; (naselja): Ledènice (Crikvenica, 181 stan.), Ledènīk (Našice, 388 stan.), Ledènīk Cèsaričkī (Gospić, 48 stan.)
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. ledъ (rus. lëd, polj. lód), lit. ledus

Hrvatski jezični portal. 2014.

 • LED — LED …   Deutsch Wörterbuch

 • led — led; ou·led; prick·led; sick·led; speck·led; speck·led·ness; spreck·led; tack·led; un·led; LED; na·led; bu·buk·led; fern·tick·led; freck·led·ness; …   English syllables

 • -led — [led] suffix 1. if something is market led, consumer led etc, the market etc is the most important influence on the way that it behaves or changes: • his espousal of aggressive market led economics • The economy will start a consumer led recovery …   Financial and business terms

 • LED — Bendroji  informacija Rūšis: naujai skolinta santrumpa Kilmė: anglų, LED (light emitting diode ). Pateikta: 2014 08 30. Atnaujinta: 2014 09 01. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: šviesos diodas – puslaidininkis prietaisas, elektros srovę… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

 • Led — (l[e^]d), imp. & p. p. of {Lead}. [1913 Webster] {Led captain}. An obsequious follower or attendant. [Obs.] Swift. {Led horse}, a sumpter horse, or a spare horse, that is led along. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • led — LED, leduri, s.n. (electron.) Diodă (electro)luminescentă. – Din engl. led. Trimis de tavilis, 15.09.2006. Sursa: DEX 98 led s. n., pl. léduri Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic LED s. n …   Dicționar Român

 • LED — s.m.inv. TS elettron. dispositivo elettronico che in molti apparecchi e strumenti visualizza informazioni digitali sotto forma di caratteri luminosi come lettere, numeri, simboli, ecc.: il LED della macchina fotografica, del videoregistratore… …   Dizionario italiano

 • -led — [led] suffix [in adjectives] having a particular thing as the most important cause or influence ▪ an export led economic recovery …   Dictionary of contemporary English

 • LEd — Entwickler: Sebastian Deorowicz, Adam Skórczyński Aktuelle Version: 0.52 beta (Build 6300) (29. Mai 2008) Betriebssystem: Windows Kategorie …   Deutsch Wikipedia

 • led. — led. = ↑ ledig. * * * led. = ledig …   Universal-Lexikon

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.