amonijak

amònijak m
DEFINICIJA
kem. NH3, bezbojan plin, oštra mirisa; nastaje raspadom dušičnih organskih tvari, dobiven sintezom od dušika i vodika, služi za dobivanje umjetnih gnojiva, dušične kiseline i dr.
ETIMOLOGIJA
lat. ammoniacum ← grč. ammoniakón ≃ ammoniakós: koji pripada Amonu, egipatskom bogu koga su Grci identificirali sa Zeusom, a Rimljani s Jupiterom; odnosi se na sol koja se proizvodila u blizini Amonova hrama u Libiji

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • amonijačan — amònijačan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji ima svojstva amonijaka SINTAGMA amonijačna voda produkt suhe destilacije kamenog ugljena; služi kao sirovina za dobivanje amonijaka i amonijskih soli; amonijačno vrenje proces raspada karbamida na …   Hrvatski jezični portal

  • Martin Krpan — is a fictional character created on the basis of the Inner Carniolan oral tradition[1] by the 19th century Slovene writer Fran Levstik in the short story Martin Krpan from Vrh (Slovene: Martin Krpan z Vrha). Published in 1858 in the literary… …   Wikipedia

  • prolamini — prolamíni m mn <N prolàmīn> DEFINICIJA biol. biljne bjelančevine sjemenki žitarica ETIMOLOGIJA (aminokiselina) pyrrolidine + v. amonijak + ( in) …   Hrvatski jezični portal

  • Priestley — (izg. prȉstli), Joseph (1733 1804) DEFINICIJA engleski teolog, kemičar i filozof; kao pristaša Francuske revolucije i vjerskoga liberalizma emigrirao i umro u Americi; otkrio kisik (1774), amonijak, ugljikov monoksid …   Hrvatski jezični portal

  • amonij — àmōnij m DEFINICIJA kem. NH4, kation nastao od amonijaka i vodikova iona, pravi soli slične solima alkalijskih metala SINTAGMA amonij karbonat (NH4)2CO3, bijeli igličasti kristali, mirisa po amonijaku; pod tim nazivom u prometu se zapravo… …   Hrvatski jezični portal

  • amonijakov — amònijakov prid. DEFINICIJA koji pripada amonijaku ETIMOLOGIJA vidi amonijak …   Hrvatski jezični portal

  • amini — amíni m mn <N àmīn, amína> DEFINICIJA kem. bazični organski spojevi koji se dobivaju od amonijaka zamjenom jednog, dva ili sva tri atoma vodika ugljikovodičnim radikalima (alkilima) [primarni amini; sekundarni amini; tercijarni amini]… …   Hrvatski jezični portal

  • amidi — amídi m mn <N àmīd, G amída> DEFINICIJA kem. organski spojevi koji se dobivaju od amonijaka zamjenom jednog, dvaju ili triju atoma vodika kiselinskim radikalima [primarni amidi; sekundarni amidi; tercijarni amidi] ETIMOLOGIJA v. amonijak …   Hrvatski jezični portal

  • amido- — amino DEFINICIJA kem. kao prvi dio riječi označava spojeve koji se izvode iz amonijaka ETIMOLOGIJA v. amonijak …   Hrvatski jezični portal

  • ergotamin — ergotàmīn m <G ergotamína> DEFINICIJA farm. aminokiselinski ergot alkaloid, upotrebljava se u terapiji migrene i drugih vaskularnih glavobolja, djelovanje slično ergometrinu ETIMOLOGIJA v. ergot + lat. amonium: amonijak …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.