dželat


dželat
džèlāt m <G dželáta>
DEFINICIJA
ekspr. izvršilac smrtne presude; krvnik
ETIMOLOGIJA
tur. cellät ← arap. ǧällād

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • džèlāt — m 〈G dželáta〉 ekspr. izvršilac smrtne presude; krvnik ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dželatski — džèlatski pril. DEFINICIJA 1. na način dželata, kao dželat 2. pren. nesmiljeno, bezdušno, krvnički ETIMOLOGIJA vidi dželat …   Hrvatski jezični portal

  • džèlatski — pril. 1. {{001f}}na način dželata, kao dželat 2. {{001f}}pren. nesmiljeno, bezdušno, krvnički …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȓvnīk — kȓvnīk1 m 〈V īče, N mn īci〉 1. {{001f}}onaj koji izvršava smrtnu kaznu; dželat 2. {{001f}}pren. mučitelj, ubojica, krvolok kȓvnīk2 m bot. biljka (Cynachum vincetoxicum) iz porodice svilenki (Asclepiadaceae); lastavina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • katil — kátil m DEFINICIJA reg. 1. onaj koji izvršava smrtnu kaznu; krvnik, dželat 2. pren. nasilan, opasan čovjek ONOMASTIKA pr. (nadimačka ili prema zanimanju): Katílović (Đakovo) ETIMOLOGIJA tur. katil ← arap. qātil …   Hrvatski jezični portal

  • krvnik — kȓvnīk1 m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA 1. onaj koji izvršava smrtnu kaznu; dželat 2. pren. mučitelj, ubojica, krvolok ETIMOLOGIJA vidi krv …   Hrvatski jezični portal

  • dželatski — džèlatskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na dželata 2. pren. onaj koji je nesmiljen, onaj koji je bezdušan, onaj koji postupa krvnički ETIMOLOGIJA vidi dželat …   Hrvatski jezični portal

  • dželatstvo — dželátstvo sr DEFINICIJA osobina ili svojstvo dželata/dželatā ETIMOLOGIJA vidi dželat …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.