utilitaran


utilitaran
ȕtilitāran prid. <odr. -rnī>
DEFINICIJA
1. koji donosi neposrednu korist, upotrebljiv u praktične svrhe; svrhovit
2. kod kojeg je naglašenija korisnost (utilitarnost) od estetske ili koje druge odlike
3. koji pristaje uz utilitarizam ili ga podržava
SINTAGMA
utilitarna arhitektura arhitektonski objekti koji služe određenoj praktičnoj djelatnosti (npr. skladišta, pogoni itd.)
ETIMOLOGIJA
lat. utilitas: korist ≃ utilis: koristan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Stock car (rail) — In railroad terminology, a stock car is a type of rolling stock used for carrying livestock (not carcasses) to market. A traditional stock car resembles a boxcar with slats missing in the car s side (and sometimes end) for the purpose of… …   Wikipedia

  • ȕtilitārno — pril. na utilitaran način; korisno, probitačno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • utilitarac — utilitárac m <G rca, N mn rci, G utilìtārācā> DEFINICIJA razg. utilitarist (2) ETIMOLOGIJA vidi utilitaran …   Hrvatski jezični portal

  • utilitaristički — utilitarìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na utilitarizam i utilitariste ETIMOLOGIJA vidi utilitaran …   Hrvatski jezični portal

  • utilitaristički — utilitarìstički pril. DEFINICIJA na način utilitariste, kao utilitaristi ETIMOLOGIJA vidi utilitaran …   Hrvatski jezični portal

  • utilitet — utilìtēt m <G utilitéta> DEFINICIJA korisnost, probitačnost, prednost ETIMOLOGIJA vidi utilitaran …   Hrvatski jezični portal

  • utilitaristkinja — utilitàristkinja ž DEFINICIJA v. utilitarist ETIMOLOGIJA vidi utilitaran …   Hrvatski jezični portal

  • utilitarizam — utilitarìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. težnja za korisnošću, svrsishodno djelovanje usmjereno na ostvarivanje neke praktične koristi 2. fil. etičko stanovište prema kojem je cilj svakog svjesnog i svrhovitog djelovanja ono što je korisno,… …   Hrvatski jezični portal

  • utilitarno — ȕtilitārno pril. DEFINICIJA korisno, probitačno ETIMOLOGIJA vidi utilitaran …   Hrvatski jezični portal

  • utilitarist — utilitàrist (utilitarȉst) m DEFINICIJA 1. onaj koji pristaje uz utilitarizam, koji provodi ili formulira utilitarizam 2. onaj koji u svemu traži svoju korist ETIMOLOGIJA vidi utilitaran …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.