živoderka


živoderka
žȉvodērka ž <G mn -ā/-ī>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi živoder

Hrvatski jezični portal. 2014.