predodrediti


predodrediti
predodréditi (koga, što za što) svrš. <prez. predòdrēdīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. predòdrēđen>
DEFINICIJA
unaprijed odrediti za kakvu svrhu
ETIMOLOGIJA
pred- + v. odrediti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • predodréditi — (koga, što za što) svrš. 〈prez. predòdrēdīm, pril. pr. īvši, prid. trp. predòdrēđen〉 unaprijed odrediti za kakvu svrhu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • predodređivati — predodređívati nesvrš. <prez. predodrèđujēm, pril. sad. predodrèđūjūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. predodrediti ETIMOLOGIJA vidi predodrediti …   Hrvatski jezični portal

  • designírati — (koga) dv. 〈prez. desìgnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}odrediti/određivati, imenovati koga za neki visoki položaj 2. {{001f}}općenito, označiti/označavati, predodrediti/predodređivati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • predodređívati — nesvrš. 〈prez. predodrèđujēm, pril. sad. predodrèđūjūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}predodrediti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • predeterminirati — predeterminírati dv. <prez. predetermìnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA unaprijed odlučiti/odlučivati; predodrediti/predodređivati ETIMOLOGIJA pre 2 + v. determinacija, determinirati …   Hrvatski jezični portal

  • predodređenost — predòdrēđēnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA onaj koji je predodređen za što ETIMOLOGIJA vidi predodrediti …   Hrvatski jezični portal

  • predodređen — predòdrēđen prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se odnosi na predodređenost ETIMOLOGIJA vidi predodrediti …   Hrvatski jezični portal

  • designirati — designírati (koga) dv. <prez. desìgnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. odrediti/određivati, imenovati koga za neki visoki položaj 2. općenito, označiti/označivati, predodrediti/predodređivati ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.