smogovka
smȍgōvka ž <G mn -ā/-ī>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi smog

Hrvatski jezični portal. 2014.